eEnoer ceneefJeÐeeue³e, YetlehetJe& efJeÊeceb$eer (nwojeyeeo mìsì) Þeer efJevee³ekeÀ jeJe efJeÐeeuebkeÀej leLee he´efme× meceepe mesJeer SJeb mebmLeeHekeÀ jepee heVeeueeue efheÊeer, mebmLeehekeÀ he´e®ee³e& Þeer ke=À<CeoÊe SJeb mebmLeehekeÀ meom³e Þeer  Keb[sjeJe kegÀuekeÀCeea leLee DeveskeÀ eEnoer he´sefce³eeW kesÀ he´³elveeW mes he´ejbYe ngDee~ lelkeÀeueerve cegK³eceb$eer (Deeb. he´.) Þeer veeruece mebpeerJe js·er ves FmekesÀ YeJeve keÀe efMeueev³eeme efkeÀ³ee Lee~ 1961 ceW keÀuee mebkeÀe³e (Arts) mes mebyebefOele efMe#ee Fme mebmLee ves osveer he´ejbYe keÀer ieF&~ 1969 ceW Deewj 1971 ceW ¬eÀceMe: mebmLee ceW JeeefCep³e (Commerce) SJeb efJe%eeve (Science) mebkeÀe³e Yeer he´ejbYe efkeÀ³es ie³es~ 1991 F&. ceW GÊejesÊej GVeefle keÀjles ngS Sce.S. (eEnoer) leLee DevegJeeo (ef[hueescee) Yeer he´ejbYe efkeÀS ieS~ 1998 ceW ef¬eÀkesÀì keÀeseE®eie DekeÀeoceer keÀer mLeehevee keÀer ieF&~ Deepe ³en mebmLee efJeÐeee|Le³eeW kesÀ meJee¥ieerCe efJekeÀeme keÀes Dehevee ue#³e ceevekeÀj Fme efoMee ceW he´³elveMeerue nw~ Fme DeveesKeer mebmLee keÀer GVeefle keÀe Þes³e Gve meYeer eEnoer he´sceer ueesieeW keÀes peelee nw, efpevneWves oef#eCe Yeejle ceW eEnoer kesÀ he´®eej ceW Dehevee ³eesieoeve efo³ee~

³en mebmLee efvecveefueefKele mebmLeeDeesW Üeje ceev³elee he´ehle SJeb mebye× nwë-

(1) lesuebieevee mejkeÀej  (2) Gmceeefve³ee efJeéeefJeÐeeue³e  (3) yees[& Dee@HeÀ Fbìjceeref[Sì, lesuebieevee (4) efJeéeefJeÐeeue³e Devegoeve Dee³eesie   (5) jeä^er³e he´l³ee³eve SJeb cetu³eebkeÀve heefj<eod (NAAC) Üeje 2006 SJeb 2012 ceW he´l³eeef³ele SJeb cetu³eebefkeÀle  (6) Mewef#ekeÀ Je<e& 2012-13 mes eEnoer ceneefJeÐeeue³e keÀes ³et.peer.meer. mes mJee³ellelee He´eHle ngF&~ (7) Dee³ekeÀj efJeYeeie mes Yeer ³en DevegyebefOele SJeb ítì he´ehle nw (8) peJeenjueeue vesnª ìskeÌveesuee@efpekeÀue ³egefveJee|meìer mes Sce.yeer.S. kesÀ efueS mebye× (9)  S.DeeF&.meer.ìer.F&. mes Sce.yeer.S. kesÀ efue³es mebye×  (10) G®®e efMe#ee Dee³egkeÌleeue³e, lesuebieevee